تبلیغات
سر مشق - شعر

در زندگی راز دل با کس نگفتم چون ندارم محرمی هر که را

محرم شمردم عاقبت رسوا شدم راز دل با آب گفتم تا نگوید با

کسی عاقبت ورد زبان ماهی دریا شدم .

از خوبی های هر فردی یک دیوار بساز و هر وقت بعدی کرد همه

دیوار را خراب نکن بلکه یک آجر از آن را خراب کن.

به خدا نگویید که مشکلات بزرگی دارید به مشکلات بگوید خدا

بزرگی دارید .

به همه عشق بورز به تعداد کمی اعتماد کن وبه هیچکس بدی نکن.

تلخی دنیا شیرینی دنیا را به دنبال دارد و شیرینی دنیا تلخی آخرت را

درپی دارد .

این که شما درباره خودتان چه فکر می کنید به مراتب مهمتر از آن

است که دیگران درباره شما چه فکر می کنید .

به مشکلات بخندید تا همیشه موضوعی برای خندیدن داشته باشید.

هدفی که مکتوب نشده باشد تنها یک آرزوست .

وقتی آنچه را داریم می بخشیم آنچه را نیازمندیم دریافت خواهیم کرد.

راز شاد زیسن انجام دادن آنچه را دوست داریم نیست دوست

داشتن آنچه را انجام می دهیم است .

مردان شجا فرصت می آفرینند ترسو ها و ضعفا منتظر فرصت

می نشینند .

با استعداد متوسط اما پشتکار بیش از حد به هر آنچه بخواهید

می رسید پشتکار همیشه جا گزین استعداد شده است .

کسی که دو روزش مساوی باشد ضررکرده است .